Van de bestuurstafel

vandebestuurstafel

Notulen ALV 14 februari 2023

Notulen ALV 23 maart 2021

 

 

Algemene ledenvergadering VV Wacker

        8 oktober 2019.

 

Aanwezig: zie presentielijst.

Met kennisgeving afwezig: Ronald Brouwer, Andre Hendriks, Mirjam Burgwal

 1. Opening

De ALV wordt om 20:00u door Frans Zinger (voorzitter) geopend. Naast de bestuursleden zijn er 18 leden aanwezig.

 1. Vaststellen quorum

Er zijn onvoldoende leden aanwezig om een algemene ledenvergadering te houden. Zodoende wordt de ALV geschorst. Na een korte pauze opent de voorzitter een nieuwe buitengewone ALV.

 1. Opening buitengewone ledenvergadering, notulen ALV 16 oktober 2018

Er zijn geen ingekomen stukken.

De notulen van vorig jaar, 16 oktober 2018, worden besproken; de aanwezige leden hebben geen op-/aanmerkingen.

Frans Zinger blikt terug op het afgelopen jaar:

 • Het plotselinge overlijden van Henk Barels na een training heeft veel emotionele impact gehad. We hebben een bijeenkomst georganiseerd en zijn met velen aanwezig geweest tijdens de crematieplechtigheid. Als vereniging hebben we alle activiteiten gedurende deze periode op “on-hold” gezet.
 • Start seizoen met Theo van ’t Zant als nieuwe trainer was top. 1e periode met Wacker 1 behaald.
 • Kunstgras (zie verder in het verslag); de aanleg is gepland in het voorjaar van 2020.
 • Upgrade kantine; een volledige make-over van de vloer, bar en het interieur.
 • Intensivering samenwerking WIJC/Vitesse vanaf JO-15.
 • Er is een cursus voor de Scheidsrechters afgesloten waarbij 4 mensen vanuit WIJC dit met positief gevolg hebben afgerond.
 • Veel kampioenen bij de jeugd, w.o. JO 11-2 en JO, 11-1.
 • Een ongekend succes met de Grote Clubactie. Met een recordopbrengst van €2.063.
 • Een goed begin van 2019 met een nieuwjaarswedstrijd met 4 teams.
 • 9 januari ‘19 was er een kaartmarathon.
 • Er is een cursus juniorentrainer gevolgd door 10 mensen van WIJC met als doel de jeugdopleiding te verbeteren.
 • Wacker 1 heeft de PUB quiz van 11 maart gewonnen.
 • Er zijn nieuwe tenues voor Wacker 4.
 • Familiedag afgelopen 1 juni was wederom een groot succes.
 • Er is een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Dit is Carolien de Graaf.

Het is belangrijk dat de leden van VV Wacker en SJO WIJC rekening houden met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar flauw of raar over gedaan wordt. De voetbalvereniging moet immers voor iedereen veilig, vertrouwd en plezierig zijn. Sporters die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag kunnen dat het beste uitspreken. Het liefste tegen degene die het doet, maar als dat niet helpt of de sporter durft dit niet, dan kan hij of zij het beter vertellen aan iemand anders. Daarom heeft het bestuur van VV Wacker besloten om de functie van vertrouwenscontactpersoon in het leven te roepen. Vertrouwenscontactpersoon voor onze vereniging is Caroline de Graaf. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar menu organisatie of jeugd WIJC vertrouwenscontactpersoon

 • De Wacker vrouwen zijn gestart aan de competitie.
 • Winnaars voetbalpoule: Jurrian Lier (1), Derk Jan teunis (2) en Mirjam Burgwal (3).

Kortom: het was een jaar met veel initiatieven. We zijn een actieve vereniging die juist door al deze activiteiten wil laten een belangrijke rol in de samenleving wil zijn.

 Kunstgras: toelichting en besluit

Zoals iedereen weet is er afgelopen zomer groen licht gegeven vanuit Gemeente De Wolden.

De verwachting is dat de aanleg in maart 2020 begint. Komende tijd zal er een plan van aanpak worden uitgewerkt. We zullen waarschijnlijk deelprojecten en bijbehorende acties uitwerken. Met al onze vrijwilligers kunnen we veel werk verzetten. Daarnaast is het doel om de maximum financiering van 50.000€ te verminderen. Door veel zelf te toen, sponsoracties op touw te zetten kunnen we hier veel aan doen.

We houden jullie de komende tijd op de hoogte!

 1. Jaarverslagen 2018/2019

De jaarverslagen worden kort toegelicht door de commissieleden.

Technische commissie: naar aanleiding van de toelichting worden de volgende op-/aanmerkingen gemaakt.

 • De vraag wordt gesteld of de indeling te vrijblijvend is; bepaalt men niet te veel zelf in welk elftal men speelt? Hierdoor is er geen balans in de teams. In het 3e zijn nu zoveel spelers dat men ook (te?) gemakkelijk afzegt.
 • Is het niet verstandig om de voorzitter van de Technische Commissie lid te laten zijn van het bestuur? Door het vertrek van Peter is dit een punt van aandacht geworden voor het bestuur.
 • Er zouden meer mensen in de TC moeten komen. Is het een idee om vanuit elk team een persoon aan te wijzen?

Activiteiten commissie: er wordt een oproep voor extra vrijwilligers gedaan.

PR commissie: geen aanvullende opmerkingen

Accommodatie commissie: geen aanvullende opmerkingen

Kantinecommissie: de taken van de ouder van dienst moeten duidelijk(er) worden uitgelegd aan de ouders. Het is wenselijk dat ze ook de bezoekers ontvangen en naar de kleedkamer begeleiden. En de ouder van dienst zou herkenbaar moeten zijn (jas oid).

Scheidsrechterscommissie: de bezetting is te krap. Er wordt een oproep gedaan voor meer vrijwilligers. Roelof Hulzebos zal nog in het zonnetje worden gezet.

Sponsorcommissie: doel is om komend jaar de bijdrage te verhogen!

WIJC commissie: om de samenwerking te benadrukken zou er bijv een gezamenlijke naam kunnen komen en tenue.

 1. Jaarrekening & begroting

Jaarrekening 2018/2019:

Het afgelopen voetbalseizoen is positief afgesloten.

 1. Evers heeft nog een vraag inzake de verrekening van de opbrengsten van de Grote Club actie. Aangezien deze in zijn totaliteit ten gunste van WIJC komen wordt de opbrengst niet onder loterij/acties geboekt maar onder de noemer WIJC waar een aparte grootboekrekening van is.

Begroting 2019/2020:

De begroting voor het komend seizoen is in lijn met afgelopen jaar en de ambitie is om komend jaar positief af te sluiten.

 

 1. Verslag kascommissie

Dit jaar zijn de boeken gecontroleerd door Sander Dekker en Steef van Baalen.

Conclusie van de kascommissie: De commissie heeft op enkele onderwerpen dieper ingezoomd. Er zijn geen fouten ontdekt en de kascommissie staat achter de gepresenteerde rapportage. De leden verlenen decharge aan het bestuur.

 

Benoeming kascommissie

Komend jaar zal de controle worden gedaan door Steef van Baalen en Marc Steenbergen.

 

 1. Supportersvereniging

Voorzitter Hans van Luin licht het jaarverslag toe (uitgedeeld tijdens de ALV).

 

 1. Wijziging bestuur

Er zijn 2 bestuursleden die vertrekken:

-Peter Huigen, Technische Commissie.

-Christel Duit, voorzitter WIJC

Frans Zinger bedankt beide voor hun inzet de afgelopen jaren. Beide posities zijn helaas nog niet ingevuld.

 

 1. Rondvraag

Tijdens de rondvraag worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Voorstel voor herinrichting van de velden (A. Klomp). Dit zal worden meegenomen in de werkgroep rondom kunstgras.
 • 90-jarig jubileum: wordt hier iets voor georganiseerd? Hier wordt zeker aandacht aan besteed. Dit zal gebeuren in het weekend waarin ook de familiedag georganiseerd wordt. Invulling is nog niets over bekend.
 • Kleding sponsors voor de dames? Dit heeft de sponsorcommissie inmiddels opgepakt.
 • Is het mogelijk om ons kunstgrasveld ook te verhuren? Die mogelijkheid zal er zijn. Invulling: hierover zal nog over nagedacht moeten worden.

 

 1. Afluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng deze avond.

 

 


 

Notulen algemene ledenvergadering VV Wacker

         16 oktober 2018.
Aanwezig: zie presentielijst.
Met kennisgeving afwezig: –

Opening

De ALV wordt om 20:00u door Frans Zinger (voorzitter) geopend. Naast de bestuursleden zijn er 12 leden aanwezig.

 1. Vaststellen quorum

Er zijn onvoldoende leden aanwezig om een algemene ledenvergadering te houden. Zodoende wordt de ALV geschorst. Na een korte pauze opent de voorzitter een nieuwe ALV.
(reglement: zie vooraankondiging ledenvergadering).

 1. Opening buitengewone ledenvergadering, notulen ALV 3 oktober 2017

Er zijn geen ingekomen stukken.
De notulen van vorig jaar, 3 oktober 2017, worden besproken; de aanwezige leden hebben geen op-/aanmerkingen.
Frans Zinger blikt terug op het afgelopen jaar:
– de familiedag was een groot succes en zal ook komend seizoen ingepland worden;
– kunstgras, het initiatief dat wordt uitgewerkt samen met vv Ruinen en vv Ruinerwold;
– start van de samenwerking tussen WIJC en Vitesse, JO19 en JO17: hierdoor kunnen we meerdere sterke teams maken en het jeugdvoetbal kwalitatief op peil houden;
– Wacker 1 is geëindigd op een verdienstelijke 5e plek. Ook wordt het vertrek van Ruud van Westerhoven en de komst van Theo van ‘t Zant benoemd;
– inventarisatie van de mogelijkheid om een zaterdagteam te realiseren naast het zondagteam. Vooralsnog gaan we hier niet mee door;
–  nieuw kassasysteem om het verwerken van bestellingen makkelijker te maken en daarnaast de mogelijkheid om met pin te betalen;
– Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG): onze processen zijn ingericht om privacy te waarborgen;
– damesvoetbal: start van een mooi initiatief met inmiddels 14 deelneemsters. Voorlopig wordt er alleen getraind, maar misschien dat er vanaf 2019 ook 7×7 gevoetbald kan worden. 

 1. Kunstgras: toelichting en besluit

Steef van Balen geeft een samenvatting van de presentatie die aan Gemeente De Wolden is gegeven. Deze is samen met vv Ruinen en vv Ruinerwold gemaakt. De 3 voetbalverenigingen hebben op verzoek van de gemeente een plan van aanpak uitgewerkt.
De volgende onderwerpen komen aan bod, oa:
– terugblik: achtergrond en oorsprong van het project en de samenwerking
– waarom kunstgras: motivatie om kunstgras aan te leggen
– concretisering van het kunstgrasveld (op veld 2), hoofdveld blijft gras
– kosten: totaal beeld van de kosten en uitwerking van de financiering en gevolgen er van.      Jan Lier geeft extra tekst en uitleg hierover.
Ons standpunt is dat we eenmalig 10% bijdragen met een maximum van €50.000.

Tijdens de presentatie van Steef van Baalen zijn er de volgende vragen & kanttekeningen geplaatst door de aanwezigen:
– kan er bij het toewijzen van de velden worden gekeken naar wie op welk veld speelt? Dit om te vermijden dat een team altijd op kunstgras moet spelen;– bladeren op het veld: hoe kan dat geminimaliseerd worden?
Besluit: alle aanwezigen leden hebben geen bezwaren en stemmen in om door te gaan met het project rondom realisatie van kunstgras.
Onze -positieve- beslissing wordt  aan de Gemeente De Wolden doorgegeven. Het is nu aan Gemeente De Wolden om de realisatie ervan op te nemen in de begroting en akkoord te krijgen van de Gemeenteraad.

 1. Jaarverslagen 2017/2018

De diverse commissies hebben allemaal een jaarverslag gemaakt. Deze zijn bij de uitnodiging van de ALV toegevoegd. De commissieleden krijgen gelegenheid om een korte toelichting te geven en/of vragen te beantwoorden. De volgende op-/aanmerkingen werden naar voren gebracht.

Technische commissie:  Voor Wacker 2 is er nog geen trainer gevonden.
Er worden regelmatig wedstrijden afgelast ivm een tekort aan spelers. De opmerking is dat eea beter tussen de teams gecommuniceerd kan worden: wie kan er met een ander team meedoen en misschien moet dit minder vrijblijvend zijn dan tot nu toe.

Activiteiten commissie: –

PR commissie: op korte termijn worden extra functionaliteiten van Sportlink in gebruik genomen. Hierdoor is het mogelijk om bijv. wedstrijden, uitslagen en kleedkamerindeling op tv’s weer te geven (narrowcasting).
De commissie is op zoek naar vrijwilligers om het systeem te onderhouden.

Accommodatie commissie: het schoonmaken van de kleedkamers laat soms te wensen over. Ook dient er nog aandacht te worden gegeven om velden na een wedstrijd op te ruimen, bijv doelen uit het veld halen, hoekvlaggen op te ruimen. Vanuit de technische commissie en WIJC wordt aangegeven dit bij de begeleiders/trainers onder de aandacht te brengen.

Kantinecommissie: Jenny Benjamins geeft aan dat er vrijwilligers nodig zijn om de bezetting van de kantine op peil te houden!

Scheidsrechterscommissie: momenteel wordt er een cursus georganiseerd om scheidsrechters op te leiden. Het aantal deelnemers is goed en geeft hoop voor de toekomst.

Sponsorcommissie: de commissie bestaat maar uit 2 mensen. Het is belangrijk dat we ons beter profileren. Zeker gezien de economie moeten we in staat zijn meer geld te genereren.
Ook hier geldt: vrijwilligers zijn meer dan welkom.

WIJC commissie: WIJC is op zoek naar een wedstrijdsecretaris.

Frans Zinger spreekt zijn dank uit voor de inzet van iedereen. Streven is om meer vrijwilligers te betrekken: vele schouders maken immers licht werk.

 1. Jaarrekening & begroting

Jaarrekening 2017/2018:
Het afgelopen voetbalseizoen is positief afgesloten. De omzet van de kantine blijft achter en de sponsorinkomsten kunnen beter. De kosten van WIJC zijn echter lager in vergelijking met 2016/2017. Dit verschil komt door de aanschaf van nieuwe kleding.

Begroting 2018/2019:
De begroting voor het komend seizoen is in lijn met afgelopen jaar en de ambitie is om komend jaar positief af te sluiten.

 1. Verslag kascommissie

Dit jaar zijn de boeken gecontroleerd door Roland Steenbergen en Steef van Baalen.
Conclusie van de kascommissie: er zijn geen fouten ontdekt en de kascommissie staat achter de gepresenteerde rapportage. De leden verlenen decharge aan het bestuur.

Benoeming kascommissie

Volgend jaar zal de kascommissie bestaan Roland Steenbergen en Steef van Baalen. Henk Bouwer wordt als reserve voorgedragen.

 1. Supportersvereniging

Henk Bouwer geeft een presentatie rondom de activiteiten van de supportersvereniging. Henk geeft tevens aan wat de financiële positie is en wat er zoal met dit geld wordt gedaan. Henk treedt uit het bestuur en daarmee is de functie van voorzitter vacant. Naar een vrijwilliger wordt gezocht. 

 1. Rondvraag

Tijdens de rondvraag worden de volgende onderwerpen besproken:
– bierprijs: sommigen vinden deze aan de hoge kant. Jan Lier geeft aan dat deze prijs nodig is om de kosten te dekken. Zoals het er nu naar uitziet zal de prijs voorlopig niet worden aangepast;
– bier in de kleedkamers: Frans geeft aan dat dit niet getolereerd wordt! Omdat er kennelijk onduidelijkheid is welke spelregels er gelden (ook in relatie tot verjaardagen) zullen deze duidelijk worden vastgelegd en gecommuniceerd. Het bestuur pakt dit op;
– sfeer in te kantine: men geeft aan dat de sfeer te wensen over laat. Dit betreft zowel aankleding van de kantine als de geluidskwaliteit. Dit onderwerp zal op de agenda van het bestuur worden geplaatst.
– beleidsplan: dit onderwerp is vorig jaar tijdens de ALV besproken. Afgelopen seizoen is dit niet opgepakt in verband met alle andere activiteiten en projecten. Maar het onderwerp is zeker niet van de radar verdwenen. Het bestuur zal dan ook dit onderwerp op de agenda plaatsen.

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng deze avond.
De ALV wordt om 22.00 uur afgesloten.


Tussentijds verslag van het bestuur (2018-02-19)

Nu de 2e helft van de competitie weer begint wilden we vanuit het bestuur een update geven van het afgelopen najaar. Wat is er gebeurd en waar zijn we zoal mee bezig?

Allereerst het nieuws rondom onze trainer Ruud van Westerhoven. Zoals al eerder is aangegeven zal Ruud aan het einde van dit seizoen vertrekken. Theo van ’t Zand zal Ruud gaan opvolgen in het nieuwe seizoen. Zoals we tijdens de laatste wedstrijden kunnen zien, is de wil er om het seizoen waardig af te sluiten. De aansluiting bij de (sub)top is er en we kijken vol spanning uit naar de resterende partijen.

Vanuit de technische commissie heeft Peter Huigen samen met vv IJhorst een inventarisatie uitgezet voor het samenstellen van een zaterdag team. Recent is de uitkomst hiervan besproken. We hebben gezamenlijk besloten om hier (vooralsnog) niet mee verder te gaan. Belangrijkste reden is dat we ons 1e elftal kwalitatief het sterkst willen houden. We moesten dus een keuze maken en willen niet op 2 paarden wedden. Wel wordt er verder onderzocht welke motieven er zijn om te kiezen voor de zaterdag en blijft dit onderwerp zeker op de agenda staan.

Voor het jeugdvoetbal is onze samenwerkingsovereenkomst met vv IJhorst vernieuwd. Hierover zijn afspraken gemaakt en vastgelegd. Deze zijn in september door beide partijen ondertekend.

Christel Duit is actief bezig geweest om de organisatie van WIJC te “bemannen”. Momenteel zijn de teamcoördinatoren bekend en draait dit goed.
Ook het jeugdvoetbal werkt inmiddels met de wedstrijdzaken app. Hierdoor kunnen de jeugdleiders zelf direct de wedstrijden verwerken via de telefoon.

Vanuit financieel oogpunt kunnen we melden dat we conform budget draaien. Wel lopen de inkomsten enigszins achter doordat er in de 1e helft van het seizoen weinig thuiswedstrijden van Wacker 1 zijn gespeeld. We gaan er vanuit dat dit in het voorjaar weer goed komt.

Er is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een communicatie- en PR plan binnen vv Wacker en WIJC. Hiervoor hebben Benny Spin, Willem Stadman, Ronald Brouwer, Michel Kleene en Frans Zinger een eerste overleg gehad. Doelstelling is om voor de start van het nieuwe seizoen dit gereed te hebben.

We willen nogmaals een dringende oproep doen aan nieuwe vrijwilligers. Er is behoefte aan vrijwilligers voor de kantine, een wedstrijdsecretaris voor WIJC en voor de ledenadministratie. We willen de taken zo overzichtelijk mogelijk houden. Vele handen maken immers licht werk. Maar dat betekent wel dat we mensen nodig hebben om dit zo te kunnen organiseren.

Vanuit de scheidsrechterscommissie zal er in samenwerking met WIJC een opleiding voor pupillen scheidsrechters komen en zal er tevens een spelregel avond georganiseerd worden.
Tevens is er de oproep vanuit deze commissie om nieuwe scheidsrechters te krijgen. Mocht je hierin ambitie hebben meldt je dan aan.

Tenslotte willen we melden dat we actief bezig zijn met het project voor kunstgras. Geen overbodige luxe na veel slecht weer en heel veel afgelastingen de laatste maanden. Vanuit het bestuur is Steef van Baalen gevraagd hier een leidende rol in te nemen. Inmiddels zijn er een aantal vergaderingen geweest en is er tevens overleg geweest de gemeente als ook met vv Ruinen en vv Ruinerwold. Deze beide verenigingen hebben ook interesse in kunstgras. Door samen op te trekken willen we sterk staan. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Frans Zinger, Jan Lier, Sjoukje van der Wal, Christel Duit, Peter Huigen, André Prent en Klaas de Graaf


Notulen algemene ledenvergadering van 3-10-2017

klik op onderstaande link:
Not ALV 03-10-2017


Samenvatting bestuursvergadering 3 april 2017
Aanwezig: Frans Zinger, André Prent, Jan Lier, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: –
De volgende onderwerpen en acties zijn besproken:
– Financieel: jaarrapport is opgemaakt en ingediend bij de KNVB.
– Het bestuur heeft een 1e vergadering gehad om het beleidsplan voor de komende jaren te bespreken. Maandag 1 mei wordt dit verder uitgewerkt.
– Er zijn/worden mensen benaderd voor het bestuur, maar nog steeds zonder succes (er zijn vacatures voor Penningmeester en PR).
– De rollen en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden worden door de voorzitter en secretaris uitgewerkt om in kaart te brengen welke vacatures en/of wensen er zijn voor invulling.
– De volgende bestuursvergadering is ingepland op maandag 8 mei 2017.


Samenvatting bestuursvergadering 6 maart 2017
Aanwezig: Frans Zinger, André Prent, Jan Lier, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: –
De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:
– Financieel: de cijfers van het afgelopen halfjaar zijn besproken. Deze zijn overeenkomstig de begroting. Afgesproken is om in het overleg van mei eenzelfde analyse te maken, waarbij ook een 1e concept van de begroting van het volgend seizoen wordt opgesteld.
– Maandag 27 maart zal het bestuur het huidige beleidsplan bespreken.
– Er zijn/worden mensen benaderd voor het bestuur, maar nog steeds zonder succes (er zijn vacatures voor Penningmeester en PR).
– Tijdens de vergadering is gesproken met de supportersvereniging (Henk Bouwer, Willem Brinkman en Frank Johnson). Gesproken is oa over ons entreebeleid –niet iedereen is zo attent om de toegangsprijs te willen betalen !-, de te besteden gelden en activiteiten zoals tijdens de eerstvolgende wedstrijd tegen vv IJhorst.
– De volgende vergadering is ingepland op maandag 3 april 2017.


Samenvatting bestuursvergadering 6 februari 2017
Aanwezig: Frans Zinger, André Prent, Jan Lier, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: –
De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:
– Er is een commissie opgezet om de nieuwe speelopzet voor de jeugd voor te bereiden. Te denken valt aan communicatie, training en bijvoorbeeld de aanschaf van materialen.
– Het voorstel voor een investering in LED-veldverlichting en de tribune wordt nog uitgewerkt.
-Er zijn/worden mensen benaderd voor het bestuur, maar nog zonder succes (er zijn vacatures voor Penningmeester en PR).
– Tijdens de volgende bestuursvergadering zullen de halfjaarlijkse financiële cijfers worden besproken. Feit is al wel dat de kantineomzet is afgenomen, waarschijnlijk als gevolg van het ontbreken van het WIJC toernooi.
– Er zal een communicatieplan worden gemaakt om Wacker en WIJC te promoten.
–De volgende vergadering is ingepland op maandag 6 maart 2017.


Samenvatting bestuursvergadering 9 januari 2017
Aanwezig: Frans Zinger, Jan Lier, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: André Prent
De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:
– De diverse evenementen en toernooien van de afgelopen maand zijn naar tevredenheid verlopen.
– Er zal nog een afspraak met de WIJC commissie worden gemaakt, waarbij onder andere gesproken zal worden over de nieuwe opzet voor de jeugd en de acties die moeten worden uitgezet (communicatie, training en eventuele aanschaf van materialen).
– Het voorstel voor een investering in LED-veldverlichting en de tribune wordt nog uitgewerkt.
-Er zijn/worden mensen benaderd voor het bestuur, maar nog zonder succes (er zijn vacatures voor Penningmeester en PR).
– De taken en verantwoordelijkheden van de diverse commissies en functies worden uitgewerkt en in het volgend overleg besproken.
– Het beleidsplan en de statuten zullen nog worden geëvalueerd. Dit zal nog in een aparte vergadering worden ingepland.
–De volgende vergadering is ingepland op maandag 6 februari 2017.


Samenvatting bestuursvergadering 7 december 2016
Aanwezig: Frans Zinger, Jan Lier, André Prent, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: –

De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:
-Er is overleg geweest met het nieuwe bestuur van V.V. IJhorst. Daarbij is met name gesproken over het jeugdvoetbal en onze samenwerking. We zullen in ieder geval (minimaal) eenmaal per jaar overleggen.
-Frans en Willem zijn nog in gesprek met de diverse teams en zijn hun gedachten aan het vormen over hoe de doorgroei van spelers beter ondersteund kan worden.
-De planning van oa. het oliebollentoernooi, de nieuwjaarsreceptie en het WIJC toernooi.
-De zonnepanelen die zijn geïnstalleerd en vervolgens de mogelijkheden van LED verlichting voor de velden. Afgesproken is een voorstel te laten uitwerken om een beeld te krijgen van de kosten, baten en subsidiemogelijkheden. Er zal ook een voorstel worden uitgewerkt voor de tribune.
-Er zijn/worden mensen benaderd voor het bestuur, maar nog zonder succes (er zijn vacatures voor Penningmeester en PR)
-De avondwedstrijd van zaterdag 3 december was een groot succes. Besloten is dit te herhalen en we zullen er nog een organiseren in het voorjaar.
-Het beleidsplan en de statuten zullen nog worden geëvalueerd. Dit zal nog in een aparte vergadering worden ingepland.
–De volgende vergadering is ingepland op maandag 9 januari 2017.


Samenvatting bestuursvergadering 31 oktober 2016
Aanwezig: Frans Zinger, Jan Lier, André Prent, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: –

De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:

 1. Publicatie van de notulen van de ALV.
 2. Overleg met IJhorst wordt ingepland nadat het nieuwe bestuur van IJhorst is geïnstalleerd .
 3. Namens het bestuur worden/zijn er gesprekken door Frans en Willem met de teams gevoerd.
 4. Er is gesproken over de wijze waarop de doorgroei van spelers gefaciliteerd kan worden.
 5. De lening voor zonnepanelen kan worden afgesloten en worden gerealiseerd.
 6. In het bestuur zijn nog vacatures voor Penningmeester en PR.
 7. Zaterdag 3 december wordt er thuis gevoetbald; doelstelling is om zoveel mogelijk bezoekers te trekken en er een gezellige avond van te maken.
 8. Het beleidsplan en de statuten zullen tijdens een volgend overleg worden geëvalueerd.

Notulen ALV dd 27-09-2016 zijn hier te downloaden als PDF file.
Deze moeten uiteraard nog officieel goedgekeurd worden in de volgende ALV.
Download:not-alv-27-09-2016-nog-officieel-goed-te-keuren-bij-volgend-alv


Samenvatting bestuursvergadering 3 oktober 2016
Aanwezig: Frans Zinger, Willem Stadman, Jan Lier, André Prent, Klaas de Graaf en Jan van der Wal.
Afwezig: Willem Dekker.

De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:
1. Afscheid van Willem Stadman (voorzitter) en Jan van der Wal (secretaris). Taken worden overgenomen door Frans Zinger (voorzitter) en Klaas de Graaf (secretaris). Veranderingen worden bij KvK gemeld.
2. Evaluatie van de algemene ledenvergadering.
3. Statuten: moeten geëvalueerd worden.
4. Contributie jeugd/WIJC blijft gelijk.
5. Mogelijkheden tav zonnepanelen worden nader onderzocht.
6. Mogelijkheid actie ledlampen: bespreken met activiteitencommissie.
7. Prijsbeleid kantine wordt geëvalueerd.
8. Nieuw doel is besteld en wordt binnenkort geplaatst.
9. Overleg met enkele clubs uit gemeente De Wolden zal worden ingepland.
10. Start van de scheidsrechterscommissie.
11. Bijwonen van een bijeenkomst in Meppel over 25+ voetbal.

Reacties zijn gesloten.