Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Wacker wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester en komt bijeen als daar de situatie om vraagt. Het algemeen bestuur telt momenteel  vijf leden en wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met de voorzitters van verschillende commissies en vergadert één keer per maand. Het hoogste orgaan binnen de vereniging vormt de algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt tenminste één keer per jaar gehouden.
De samenstelling en globale taakomschrijving van het algemeen bestuur is als volgt:Voorzitter:
vacant        Telefoon

*geeft leiding aan de vereniging
*leidt de bestuursvergaderingen en (buitengewone) ledenvergaderingen
*coördineert, delegeert, stimuleert en controleert de leden binnen de vereniging
*is als eerste verantwoordelijk voor een goede interne communicatie (bestuur, commissies en leden)
*alle punten taakomschrijving algemeen bestuur
*is belast met de public relations in algemene zin
*verricht interne en externe representatieSecretaris:

Klaas de Graaf         Telefoon
0522 – 254080

20161003_214657_site442
*verzorgt de correspondentie en beheert de postbus;
*draagt zorg voor de verdere verspreiding van ingekomen stukken binnen de vereniging
*is verantwoordelijk voor het beheer van het verenigingsarchief;
*notuleert de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
*stelt (samen met de voorzitter) de agenda voor de vergaderingen op; draagt zorg voor de stukken voor de vergaderingen
*stelt het algemeen jaarverslag op en verzamelt de jaarverslagen van de commissies
*verzorgt de informatie voor de commissies en de leden
*draagt zorg voor het opstellen van de arbeidsovereenkomsten
*alle punten taakomschrijving algemeen bestuur
*houdt verzekeringsportefeuille op peilPenningmeester:
Jan Lier                 Telefoon0522 – 442398

Jan Lier

Voert de financiële administratie van de vereniging, onder meer bestaande uit:
*betalingen aan crediteuren
*verwerking kas- en bankmutaties
*verzorging van debiteurenadministratie
*adreswijzigingen naar ledenadministratie/secretariaat contributiebetalingen doorgeven aan ledenadministratie
*rapportage aan bestuur
*verstuurt aanmaningen
*draagt, samen met de ledenadministrateur, zorg voor de inning van de contributie
*afsluiting boekenAlgemeen bestuurslid en accommodatie:

Andre Prent         Telefoon
0522 – 442523

Andre Prent

*Accommodatie beheer

 

 

 

 

 Algemeen bestuurslid en pr:

Willem Stadman         Telefoon
0615578573

*PRAlgemeen bestuurslid en activiteiten:

Henk Bouwer         Telefoon

*Activiteiten commissie

Reacties zijn gesloten.