Beleidsplan vv Wacker 2015-2025

Beleidsvisie v.v. Wacker

inclusief jeugdvoetbal

Veranderingsbereid en toekomstgericht!

2015-2025

Inhoudsopgave

  1. Inleiding @
  1. Externe analyse @
  1. Interne analyse @
  1. SWOT-analyse @
  1. Visie @
  1. Samenwerking naar de toekomst met v.v. IJhorst @
  1. Organisatie @
  1. Financiën @

BIJLAGEN

  1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsadvies van de beleidscommissie van v.v. Wacker. De instelling van de beleidscommissie is naar aanleiding van de jaarvergadering in 2013 tot stand gekomen om meer richting en inhoud te geven aan het beleid van onze vereniging. De aanleidingen waren talrijk. De intentie van dit beleidsadvies is om het bestuur een koers te wijzen voor de komende jaren. Een koers die gedragen wordt door de leden en die essentieel zijn voor het behoud van voetbal op niveau in de Wijk voor alle leden en aankomende leden van v.v. Wacker. Sportiviteit, identiteit en gedrevenheid zijn belangrijke zaken om voor een ieder zijn of haar sportieve uiting vorm te geven, danwel als vrijwilliger bij onze club aan de slag te gaan, te zijn en te blijven.

De beleidscommissie is dan ook van mening dat we de koers behoorlijk dienen te veranderen. Dit vanuit het gegeven dat er een goede oriëntatie heeft plaatsgevonden met afvaardigingen van besturen (v.v. Wacker en IJhorst)

  1. Externe analyse

In dit hoofdstuk worden de relevante ontwikkelingen in de omgeving van de vereniging besproken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de (lokale) overheid, de samenleving, de KNVB en de concurrentie.

2.1.    OVERHEIDSBELEID

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen in het centrale en decentrale overheidsbeleid beschreven, welke van invloed (kunnen) zijn op beleidskeuzes van onze voetbalclub.

Ø  BEWEGEN EN GEZONDE LEEFSTIJL

Het stimuleren van een gezonde leefstijl heeft steeds meer nadruk gekregen in het beleid van de overheid (zowel landelijk als lokaal). Doel is het bevorderen van het welzijn van mensen, in combinatie met preventieve beheersing van de kosten in de gezondheidszorg. Gezonde voeding en voldoende beweging zorgen tezamen voor een betere gezondheid en een minder groot beroep op medische hulp.

Ø  ONTMOEDIGINGSBELEID ROKEN

De overheidsmaatregelen om het roken te ontmoedigen hebben de afgelopen jaren onmiskenbaar effect gehad. Doel is ook hierbij uiteraard om het welzijn te bevorderen en geneeskundige hulp te verminderen. Tegenwoordig staat de niet-roker sterker dan de roker, ook binnen sportverenigingen. Een jaar of vijf geleden was dat nog ondenkbaar.

Ø  TEGENGAAN ALCOHOLMISBRUIK

Het beleid met betrekking tot alcoholgebruik is aangescherpt. De leeftijdsgrens voor het verkrijgen en nuttigen van alcohol is opgetrokken naar 18 jaar. Juist bij jongeren is de verleiding groot om de grenzen van verantwoord alcoholgebruik te overschrijden. Onderzoek heeft aangetoond dat juist in die leeftijdscategorie bovenmatig alcoholgebruik kan leiden tot enorme en onherstelbare schade aan de hersenen.

Ø  MINDER SUBSIDIES

De tijd is voorgoed voorbij (als die al ooit heeft bestaan), dat de overheid een ruif had waaruit men zich naar hartenlust kon bedienen. Overheidsmiddelen zijn schaars en automatische subsidies bestaan niet meer. Meer van deze tijd is de incidentele of kortdurende subsidiëring van projecten die een bijdrage kunnen leveren aan een door de overheid geformuleerde doelstelling. Algemene, ongerichte subsidiering heeft plaats gemaakt voor bijdragen met een politiek of maatschappelijk karakter. Het stellen van doelen en meten van effecten is niet ongebruikelijk.  Ook in de Wolden is er een tendens waarneembaar dat verenigingen meer op eigen benen moeten staan en taken meer bij de besturen van verenigingen worden neergelegd. Dit leidt veelal tot een verzwaring van het takenpakket in de breedte.

Ø  MAATSCHAPPELIJKE SAMENWERKING

Op allerlei terreinen is er een tendens tot samenwerking tussen maatschappelijke organisaties zichtbaar. Vanuit de overheid wordt die samenwerking ook daadwerkelijk gestimuleerd, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Dit heeft niet alleen te maken met het streven naar een grotere doelmatigheid, maar ook met het versterken van de kracht van het maatschappelijke middenveld en met het bevorderen van de cohesie in de samenleving. De publieke middelen kunnen op deze manier efficiënter en effectiever worden benut.

Ø  DECENTRALISERING

Op tal van gebieden is er sprake van een taakverschuiving van de landelijke naar de lokale overheid. Redenering is dat bepaalde taken goedkoper en doelmatiger kunnen worden uitgevoerd op lokaal niveau. Het verschuiven van deze taken leidt niet tot een evenredige verschuiving van financiële middelen. Daarmee dient de taakverschuiving tevens een bezuinigingsdoel van de landelijke overheid. De gemeenten zijn druk op zoek naar manieren om het ruimere takenpakket op een goede manier in te vullen, zowel inhoudelijk als financieel. Dit proces zal nog wel een aantal jaren in beslag nemen.

2.2.    MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Naast veranderingen in het overheidsbeleid zijn er (deels daarmee samenhangende) maatschappelijke ontwikkelingen te onderkennen die van invloed zijn op de rol van een (voetbal)vereniging.

Ø  INDIVIDUALISERING

De trend met betrekking tot verdergaande individualisering is nog niet ten einde. Een snelle digitale maatschappij draagt daar uiteraard aan bij. Dit betekent niet, dat mensen geen verbinding zoeken, maar wel dat dat op een andere, meer eigentijdse manier gebeurt. Mensen bepalen zelf met wie, wanneer, waar en hoe ze verbinding willen maken. Traditionele vormen van gezamenlijke contacten en ervaringen zijn niet meer zo vanzelfsprekend.

Ø  GROTERE MONDIGHEID

Door de verdergaande individualisering en het wegvallen van traditionele structuren is er merkbaar sprake van een grotere mondigheid van de burger. Mensen willen vaker op maat worden bediend, hier en nu. Onvolkomenheden worden sneller gesignaleerd en minder snel geaccepteerd (al dan niet terecht).

Ø  MEER KEUZEMOGELIJKHEDEN

Door de snelle ontwikkelingen en het wegvallen van vaste patronen heeft het individu veel meer keuzemogelijkheden dan vroeger. Er is sowieso meer te kiezen en er zijn minder traditionele factoren die hem bij voorbaat zouden kunnen beletten om bepaalde keuzes te maken. Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken dat dit kan leiden tot een grotere wispelturigheid en onvoorspelbaarheid.

Ø  VERGRIJZING

De veroudering van de bevolking is een ontwikkeling die zich al jaren voordoet en die nog lang niet voorbij is. Dit komt onder andere tot uiting in de recente discussies over het pensioenstelsel (met name de pensioenleeftijd) en de gezondheidszorg. Ook op andere terreinen (bijvoorbeeld leefbaarheid en sportvoorzieningen) zal deze ontwikkeling voorlopig een belangrijke factor zijn. We zien door gezinsverdunning ook dat naar de toekomst toe minder kinderen woonachtig zullen zijn in De Wijk en omgeving.

Ø  ECONOMISCHE RECESSIE

Een ontwikkeling van de laatste jaren is de economische recessie en de gevolgen daarvan voor de koopkracht. Gemiddeld genomen hebben mensen het in financieel opzicht een stuk lastiger dan een jaar of vijf geleden. Verder hebben bedrijven over het algemeen minder te besteden en zijn zij een stuk selectiever geworden op het gebied van sportsponsoring.

2.3.    BELEID KNVB

Iedere voetbalclub heeft rechtstreeks te maken met de activiteiten, maatregelen en visie van haar moederorganisatie, de KNVB. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen bij de KNVB.

Ø  GERICHTE DIENSTVERLENING

De laatste jaren is bij de KNVB een duidelijke lijn waarneembaar met betrekking tot het beter willen inspelen op de wensen en behoeften van haar ledenvoetbal-verenigingen. Ook bij de KNVB is het inzicht doorgebroken, dat zij geen doel op zichzelf is maar een organisatie die ten dienste staat van de leden voor wie zij is opgericht. De eerste tekenen wijzen erop dat deze ontwikkeling resulteert in een verdere kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.

Ø  AANDACHT VOOR MINDERHEDEN

De KNVB heeft aandacht voor minderheden hoog in het vaandel staan. Het gaat daarbij niet alleen om etnische minderheden, maar ook om groepen die in de voetbalsport op dit moment relatief (nog) ondervertegenwoordigd zijn, zoals ouderen en vrouwen. De gedachte is, dat hier nog een wereld te winnen is, zowel op het gebied van werving van nieuw talent (presteren), als op het gebied van participatie in sportbeoefening (bewegen en meedoen). Met name bij het vrouwenvoetbal heeft die ontwikkeling een enorme vlucht genomen: Het aantal georganiseerde vrouwen/meisjes groeit als kool.

Ø  KWALITEITSBEWAKING JEUGDOPLEIDINGEN

Dat de Nederlandse voetbalsport telkens weer grote talenten voortbrengt is geen toeval. De organisatie van het voetbalgebeuren staat als een huis en er is van oudsher veel aandacht voor talentontwikkeling. Dit is nog versterkt door het masterplan. Het spreekt vanzelf dat voetbalverenigingen op alle mogelijke manieren in aanraking komen met de KNVB als de grote hoeder en ontwikkelaar van voetbaltalenten. Dit geldt zowel voor het bevorderen van de kwaliteit van jeugdopleidingen als voor het faciliteren van regionale trainingsfaciliteiten voor talentvolle voetballers.

Ø  TEGENGAAN ALCOHOLMISBRUIK

Het overheidsbeleid met betrekking tot alcoholgebruik is door de KNVB overgenomen. Voor de overheid is de KNVB een belangrijke partner in haar streven om alcoholmisbruik door jongeren tegen te gaan of te voorkomen.

 2.4.    CONCURRENTIE

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan collega voetbalverenigingen en andere vormen van (al dan niet georganiseerde) sportbeoefening. Uiteraard kunnen ontwikkelingen aldaar van invloed zijn op het reilen en zeilen bij onze eigen voetbalclub.

Ø  VOETBALVERENIGINGEN IN DE REGIO

Bij voetbalverenigingen uit de regio kunnen worden onderscheiden: Lager spelende verenigingen uit plaatsen in de nabije omgeving en hoger spelende verenigingen op iets grotere afstand. Vanuit het concurrentiemotief gezien is v.v. Wacker een (voor lokale begrippen) kleine voetbalclub met een kleine organisatie en beperkte opleidingsmogelijkheden. De collegiale verhoudingen met de andere lokale verenigingen zijn functioneel tot goed. Een verdergaande samenwerking of zelfs fusering loopt stuk op cultuurverschillen en op de vrees voor verlies van de eigen identiteit. Dit is onderzocht met Vitesse’63 en v.v. Staphorst als het gaat om het jeugdvoetbal. Ook de verdere samenwerking met v.v IJhorst als het gaat om de senioren kent deze problemen. De oriëntatie vanuit opleidingspotentieel en uitwisseling tussen clubs moet vooral gezocht worden bij MVV Alcides en/of MSC

Ø  ANDERE LOKALE SPORTVERENIGINGEN

Andere sportverenigingen in de omgeving van De Wijk zijn alleen te beschouwen als een concurrent, op het moment dat voor mensen uit de doelgroep de keuze tussen voetbal en een andere sport lood om oud ijzer is. Over het algemeen is dit niet het geval en kiest iedereen de sport die het beste bij hem of haar past. En als er al andere redenen in het spel zijn (zoals een voorkeur van de ouders of het samen willen sporten met vriendjes en vriendinnetjes), dan is voetbal als grootste volkssport zondermeer in het voordeel. De grootste club van de grootste sport trekt de meeste “toevallige” leden, als alle andere omstandigheden vergelijkbaar zijn.

Ø  ANDERE VORMEN VAN SPORTBEOEFENING

Juist door trends als individualisering, grotere mondigheid en meer keuzemogelijkheden mag worden verwacht dat andere, individuele vormen van sportbeoefening een serieuze concurrent vormen voor onze voetbalclub. Voordeel voor een voetbalclub is de eigen cultuur, die geworteld is in een jarenlange traditie. Dit geeft mensen de mogelijkheid om zich te identificeren en zich thuis te voelen. Het is niet zo, dat dat bij de gemiddelde fitnessclub niet het geval kan zijn, maar het karakter van die identificatie is wel wezenlijk anders. Waar bij een sportvereniging gezamenlijke sportbeoefening en het gevoel van geborgenheid te allen tijde centraal (zouden moeten) staan, daar is er bij een fitnessclub uiteindelijk maar een doel: de winstgevendheid van de onderneming. Particuliere ondernemingen zijn per definitie niet vergelijkbaar met verenigingen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat er geen sprake is van concurrentie. Maar een vereniging die zijn kerntaken goed uitvoert, zal weinig leden zien uitstormen naar commercieel georiënteerde vormen van sportaanbod.

Vervolg klik hier

Reacties zijn gesloten.