Uitnodiging: Presentatie beleidsplan vv Wacker 30 april as

Beleidsplan v.v. Wacker 2015 – 2025

Hierbij treft u een korte samenvatting aan van het nieuwe beleidsplan van v.v Wacker / WIJC. Dit plan wordt op 30 april a.s. toegelicht. U bent van harte welkom om op deze avond kennis te nemen van de veranderingen binnen onze vereniging. De instelling van de beleidscommissie is naar aanleiding van de jaarvergadering in 2013 tot stand gekomen om meer richting en inhoud te geven aan het beleid van onze vereniging. De aanleidingen waren talrijk. De intentie van het beleidsplan is om de vereniging een koers te wijzen voor de komende jaren. Een koers die gedragen wordt door de leden en die essentieel zijn voor het behoud van voetbal op niveau in de Wijk voor alle leden en aankomende leden van v.v. Wacker en de jeugdleden van WIJC. Dit plan is ook afgestemd met v.v. IJhorst. Sportiviteit, identiteit en gedrevenheid zijn belangrijke zaken om voor een ieder zijn of haar sportieve uiting vorm te geven, danwel als vrijwilliger bij onze club aan de slag te gaan, te zijn en te blijven.

Doelstelling van het plan is om richting te geven aan het toekomstige beleid van v.v. Wacker inclusief WIJC. De aanpas is tot stand gekomen aan de hand van een analyse van de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen. Daarnaast is gekeken naar de externe factoren, zoals:
• Minder subsidie / meer zelf doen als club (beleid van de overheid/gemeente) in combinatie met decentralisering;
• Meer maatschappelijke samenwerking;
• Grotere mondigheid;
• Vergrijzing van de bevolking.

Ook is gekeken naar het beleid en de ontwikkelingen binnen de KNVB, te weten:
• Aandacht voor minderheden (35 en 45+ voetbal, damesvoetbal, G-voetbal e.d.)
• Kwaliteitsbewaking van jeugdopleidingen

Naast de externe factoren spelen ook een aantal interne ontwikkelingen een belangrijke rol. We noemen er een paar, te weten:
 Groeiend aantal jeugdleden (veel dames);
 Grotere druk op een kleinere groep vrijwilligers. Hier is in een brandbrief vanuit WIJC (zie website WIJC) aandacht voor gevraagd;
 Minder sponsoropbrengsten.

Ook zijnde sterke en zwakke punten van de vereniging in beeld gebracht door gesprekken te voeren met diverse sleutelfiguren binnen de vereniging. Op 30 april komen deze dan ook uitgebreid aan bod. Ook zijn er natuurlijk kansen en bedreigingen voor de vereniging.

De essentie van de toekomstvisie voor onze vereniging is weer te geven in de volgende 3 punten:
1. Inspelen op veranderingen in de maatschappij en politieke omgeving
2. Oog voor alle leden en hun wensen en behoeften
3. Beleid vanuit een drietal kerntaken
a. Prestatiegericht;
b. Niet prestatiegericht;
c. Sociaal.

Het bestuur heeft aan de hand van deze inventarisatie een heldere missie ontwikkeld. De kern van de missie is:
 Dynamisch: meebewegen met de tijd en letterlijk sportief zijn
 Ambitieus: verleggen van sportieve grenzen (prestatiegericht voetbal)
 Sociaal: zowel voor de leden als voor de lokale samenleving
 Samen: Gericht op samenwerking

Vanuit deze missie en visie zijn de onderstaande doelstellingen op hoofdlijnen geformuleerd:
1. Denken vanuit de piramide; Kwalitatieve doorstroming essentieel naar senioren
2. Sportieve ambities: stabiele 3e klasser met op den duur (5 jaar) stap naar 2e klasse te kunnen maken
3. Niet prestatiegericht voetbal: deze categorie spelers stimuleren en faciliteren (goede sfeer en aantrekkelijke (neven)activiteiten.
4. Financieel: een stabiele en gezonde begroting afgestemd op de sportieve ambities
5. PR & Communicatie: zorgen dat we wat te bieden hebben en eigentijds zijn
6. Vrijwilligersbeleid: Zonder vrijwilligers geen voetbal. Betere spreiding in de belasting van vrijwilligers. Wie kan wanneer wat doen is een essentiële vraag.

Toekomst WIJC
WIJC is en blijft volledig onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van v.v. Wacker vallen. Er wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het bestuur van v.v. IJhorst ontwikkeld. Doelstelling is dat er op bestuurlijk niveau meer afstemming gaat plaatsvinden over het jeugdvoetbal, passend binnen de doelstellingen zoals hierboven verwoord.

De dviezen van beleidscommissie zijn in essentie hieronder weergegeven. Op 30 april zal het bestuur hier voornamelijk nader op ingaan.
1. Zorg voor goede jeugdtrainers van F t/m A-teams en heb hier middelen voor over (investeren in jeugd is de crux)
2. Kijk goed naar de contributie in relatie tot aanbod. Contributie is (erg) laag in vergelijking met omgeving
3. Zorg dat technische commissie en jeugdkader 1 commissie vormen met heldere lijnen en taken. (incl. scheidsrechterszaken)
4. Zorg voor een goede website van jeugd en senioren bij elkaar
5. Zorg voor een Algemeen Bestuur (AB) en een duidelijk Dagelijks Bestuur (DB). Haal lijnen vanuit DB weg bij commissies.
6. Maak meer commissies (voorzitters zitten in het AB) met eigen verantwoordelijkheid en minder belasting voor een kleine groep vrijwilligers
a. Voetbaltechnische zaken (senioren en jeugd);
b. Accommodatie en materieel/materiaal;
c. Kantine;
d. PR en communicatie / sponsoring;
e. Activiteitencommissie jeugd en senioren (o.a. toernooien).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.