Van de bestuurstafel

vandebestuurstafel
Notulen algemene ledenvergadering van 3-10-2017

klik op onderstaande link:
Not ALV 03-10-2017


Samenvatting bestuursvergadering 3 april 2017
Aanwezig: Frans Zinger, André Prent, Jan Lier, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: –
De volgende onderwerpen en acties zijn besproken:
– Financieel: jaarrapport is opgemaakt en ingediend bij de KNVB.
– Het bestuur heeft een 1e vergadering gehad om het beleidsplan voor de komende jaren te bespreken. Maandag 1 mei wordt dit verder uitgewerkt.
– Er zijn/worden mensen benaderd voor het bestuur, maar nog steeds zonder succes (er zijn vacatures voor Penningmeester en PR).
– De rollen en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden worden door de voorzitter en secretaris uitgewerkt om in kaart te brengen welke vacatures en/of wensen er zijn voor invulling.
– De volgende bestuursvergadering is ingepland op maandag 8 mei 2017.


Samenvatting bestuursvergadering 6 maart 2017
Aanwezig: Frans Zinger, André Prent, Jan Lier, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: –
De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:
– Financieel: de cijfers van het afgelopen halfjaar zijn besproken. Deze zijn overeenkomstig de begroting. Afgesproken is om in het overleg van mei eenzelfde analyse te maken, waarbij ook een 1e concept van de begroting van het volgend seizoen wordt opgesteld.
– Maandag 27 maart zal het bestuur het huidige beleidsplan bespreken.
– Er zijn/worden mensen benaderd voor het bestuur, maar nog steeds zonder succes (er zijn vacatures voor Penningmeester en PR).
– Tijdens de vergadering is gesproken met de supportersvereniging (Henk Bouwer, Willem Brinkman en Frank Johnson). Gesproken is oa over ons entreebeleid –niet iedereen is zo attent om de toegangsprijs te willen betalen !-, de te besteden gelden en activiteiten zoals tijdens de eerstvolgende wedstrijd tegen vv IJhorst.
– De volgende vergadering is ingepland op maandag 3 april 2017.


Samenvatting bestuursvergadering 6 februari 2017
Aanwezig: Frans Zinger, André Prent, Jan Lier, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: –
De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:
– Er is een commissie opgezet om de nieuwe speelopzet voor de jeugd voor te bereiden. Te denken valt aan communicatie, training en bijvoorbeeld de aanschaf van materialen.
– Het voorstel voor een investering in LED-veldverlichting en de tribune wordt nog uitgewerkt.
-Er zijn/worden mensen benaderd voor het bestuur, maar nog zonder succes (er zijn vacatures voor Penningmeester en PR).
– Tijdens de volgende bestuursvergadering zullen de halfjaarlijkse financiële cijfers worden besproken. Feit is al wel dat de kantineomzet is afgenomen, waarschijnlijk als gevolg van het ontbreken van het WIJC toernooi.
– Er zal een communicatieplan worden gemaakt om Wacker en WIJC te promoten.
–De volgende vergadering is ingepland op maandag 6 maart 2017.


Samenvatting bestuursvergadering 9 januari 2017
Aanwezig: Frans Zinger, Jan Lier, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: André Prent
De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:
– De diverse evenementen en toernooien van de afgelopen maand zijn naar tevredenheid verlopen.
– Er zal nog een afspraak met de WIJC commissie worden gemaakt, waarbij onder andere gesproken zal worden over de nieuwe opzet voor de jeugd en de acties die moeten worden uitgezet (communicatie, training en eventuele aanschaf van materialen).
– Het voorstel voor een investering in LED-veldverlichting en de tribune wordt nog uitgewerkt.
-Er zijn/worden mensen benaderd voor het bestuur, maar nog zonder succes (er zijn vacatures voor Penningmeester en PR).
– De taken en verantwoordelijkheden van de diverse commissies en functies worden uitgewerkt en in het volgend overleg besproken.
– Het beleidsplan en de statuten zullen nog worden geëvalueerd. Dit zal nog in een aparte vergadering worden ingepland.
–De volgende vergadering is ingepland op maandag 6 februari 2017.


Samenvatting bestuursvergadering 7 december 2016
Aanwezig: Frans Zinger, Jan Lier, André Prent, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: –

De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:
-Er is overleg geweest met het nieuwe bestuur van V.V. IJhorst. Daarbij is met name gesproken over het jeugdvoetbal en onze samenwerking. We zullen in ieder geval (minimaal) eenmaal per jaar overleggen.
-Frans en Willem zijn nog in gesprek met de diverse teams en zijn hun gedachten aan het vormen over hoe de doorgroei van spelers beter ondersteund kan worden.
-De planning van oa. het oliebollentoernooi, de nieuwjaarsreceptie en het WIJC toernooi.
-De zonnepanelen die zijn geïnstalleerd en vervolgens de mogelijkheden van LED verlichting voor de velden. Afgesproken is een voorstel te laten uitwerken om een beeld te krijgen van de kosten, baten en subsidiemogelijkheden. Er zal ook een voorstel worden uitgewerkt voor de tribune.
-Er zijn/worden mensen benaderd voor het bestuur, maar nog zonder succes (er zijn vacatures voor Penningmeester en PR)
-De avondwedstrijd van zaterdag 3 december was een groot succes. Besloten is dit te herhalen en we zullen er nog een organiseren in het voorjaar.
-Het beleidsplan en de statuten zullen nog worden geëvalueerd. Dit zal nog in een aparte vergadering worden ingepland.
–De volgende vergadering is ingepland op maandag 9 januari 2017.


Samenvatting bestuursvergadering 31 oktober 2016
Aanwezig: Frans Zinger, Jan Lier, André Prent, Willem Dekker, Klaas de Graaf (n).
Afwezig: –

De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:

  1. Publicatie van de notulen van de ALV.
  2. Overleg met IJhorst wordt ingepland nadat het nieuwe bestuur van IJhorst is geïnstalleerd .
  3. Namens het bestuur worden/zijn er gesprekken door Frans en Willem met de teams gevoerd.
  4. Er is gesproken over de wijze waarop de doorgroei van spelers gefaciliteerd kan worden.
  5. De lening voor zonnepanelen kan worden afgesloten en worden gerealiseerd.
  6. In het bestuur zijn nog vacatures voor Penningmeester en PR.
  7. Zaterdag 3 december wordt er thuis gevoetbald; doelstelling is om zoveel mogelijk bezoekers te trekken en er een gezellige avond van te maken.
  8. Het beleidsplan en de statuten zullen tijdens een volgend overleg worden geëvalueerd.

Notulen ALV dd 27-09-2016 zijn hier te downloaden als PDF file.
Deze moeten uiteraard nog officieel goedgekeurd worden in de volgende ALV.
Download:not-alv-27-09-2016-nog-officieel-goed-te-keuren-bij-volgend-alv


Samenvatting bestuursvergadering 3 oktober 2016
Aanwezig: Frans Zinger, Willem Stadman, Jan Lier, André Prent, Klaas de Graaf en Jan van der Wal.
Afwezig: Willem Dekker.

De volgende onderwerpen, acties en beslissingen zijn besproken:
1. Afscheid van Willem Stadman (voorzitter) en Jan van der Wal (secretaris). Taken worden overgenomen door Frans Zinger (voorzitter) en Klaas de Graaf (secretaris). Veranderingen worden bij KvK gemeld.
2. Evaluatie van de algemene ledenvergadering.
3. Statuten: moeten geëvalueerd worden.
4. Contributie jeugd/WIJC blijft gelijk.
5. Mogelijkheden tav zonnepanelen worden nader onderzocht.
6. Mogelijkheid actie ledlampen: bespreken met activiteitencommissie.
7. Prijsbeleid kantine wordt geëvalueerd.
8. Nieuw doel is besteld en wordt binnenkort geplaatst.
9. Overleg met enkele clubs uit gemeente De Wolden zal worden ingepland.
10. Start van de scheidsrechterscommissie.
11. Bijwonen van een bijeenkomst in Meppel over 25+ voetbal.

Reageren is niet mogelijk