ALV 25 september as.

        

 

Agenda algemene ledenvergadering VV Wacker

 dinsdag 25 september 2018, 20.00 uur

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen quorum
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 3 oktober 2017
  4. Jaarverslag 2017-2018 & beleidsplan
  5. Financieel jaarverslag 2017-2018 & begroting 2018-2019
  6. Verslag kascommissie
  7. Rondvraag en beantwoording van vragen (deze graag voorafgaand aan de ALV mailen aan de secretaris)
  8. Sluiting

Voor het nemen van besluiten op een ALV is het vereist dat tenminste 1/10 deel van het aantal stemgerechtigde leden de presentielijst heeft ondertekend. Als er te weinig leden aanwezig zijn voor het houden van een ALV, zal een bijzondere algemene vergadering worden gehouden. Dan wordt de reguliere ALV gesloten en direct aansluitend start een nieuwe (tweede) ALV waarin ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten genomen kunnen worden. De agenda van de eerste vergadering is ook de agenda voor de (eventuele) tweede ALV.

Ieder stemgerechtigd lid heeft 1 stem en is bevoegd zijn stem te laten uitbrengen door een schriftelijk
gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.